‘แผนที่ดิจิทัล’ เครื่องมือแห่งอนาคต กุญแจพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือเทคโนโลยีจีไอเอส (GIS) มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้มีการนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบูรณาการขับเคลื่อนข้อมูล

เพื่อวิเคราะห์และสร้างมุมมองในมิติต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีใหม่ๆ

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ปัจจุบันได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านแผนที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาในหลากหลายมิติ

ความหมายของ “GIS – Mapping Common Ground” คือ การใช้แผนที่เพื่อเป็นกลยุทธ์ เป็นวิธีการและเป็นการสื่อสารที่จะสร้างความเข้าใจต่างๆ ร่วมกันสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำงาน แก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปสู่ผลสำเร็จของงาน

ทำไมต้อง ‘แผนที่’

อีเอสอาร์ไอ วิเคราะห์ว่า แผนที่เปรียบเสมือนเป็นสื่อหรือเป็นภาษาพื้นฐานที่สามารถจะเล่าเรื่องราวต่างๆ สามารถนำมาใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงทำให้เข้าใจบริบทภาพรวมต่างๆ ได้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน แผนที่ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไร แต่ยังบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งนั้นสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอะไรได้อีกในอนาคต ทำให้มีไอเดียต่างๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแผนที่อย่าง GIS ก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

อย่างไรก็ดี ปัจจจุบันเทคโนโลยี GIS นั้นเป็นมากกว่า “แผนที่” กล่าวได้ว่า เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆ ที่มีความซับซ้อน เต็มไปด้วย ข้อมูล ตัวเลข หรือตาราง ที่นำไปใช้งานยากให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

โดยผลลัพธ์จะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ “รูปภาพ” หรือ “แผนที่” เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี GIS นั้นไม่ใช่เพียงการระบุตำแหน่ง และ Visualization เท่านั้น แต่ยังสามารถทำ การวิเคราะห์(Analysis) เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น