แสนสิริ ขายกิจการ ‘โรงเรียนสาธิตพัฒนา’ มูลค่า 1.2 พันล้าน

แสนสิริ เผยบริษัทลูก “เอ็นอีดี-อาณาวรรธน์” อนุมัติขายกิจการ ‘โรงเรียนสาธิตพัฒนา’ พร้อมที่ดินสิ่งปลูกสร้าง-ใบอนุญาตประกอบกิจการ มูลค่า 1.2 พันล้านบาท คาดรับทรัพย์กำไรจากการขายทรัพย์สิน

การศึกษา นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้เข้าทำธุรกรรมขายทรัพย์สิน และสิทธิเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในราคาซื้อขายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,210 ล้านบาท

การศึกษา แสนสิริ

โดยการอนุมัติธุรกรรมในครั้งนี้ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว โดยประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้คือกำไรจากการขายทรัพย์สิน

ทั้งนี้การขายทรัพย์สินและสิทธิเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียน ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผลให้กิจการโรงเรียนโอนไปยังผู้ซื้อ โดยครู พนักงาน และลูกจ้างของโรงเรียนที่มีอยู่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

โดยปัจจุบันคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง คือ 1.บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการของโรงเรียน 2.บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการของโรงเรียน

และ 3.โรงเรียนสาธิตพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงเรียน โดยบริษัท เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (ผู้ซื้อ) ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ขาย

สำหรับบริษัท เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 23 มีนาคม 2566 เพื่อประกอบกิจการโรงเรียน ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สถานที่จัดตั้ง 288 หมู่ที่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ 1.นางสาวกัลยา ตั้งติรวัฒน์ 2.นางสาวสิริกุล สว่างตระกูล และ 3.นายอมร อมรสมบูรณ์

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ : “ตรีนุช” ปลื้ม รปค.15 ต้นแบบสร้างโอกาส-ลดความเหลื่อมล้ำ